Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on HSH-Urakointi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 17.1.2023.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

HSH-Urakointi Oy
Teollisuustie 10 C
35700 Vilppula
Puh. 050 556 7438

Yhteyshenkilö
Harri Hietala
hsh.urakointi@kolumbus.fi

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Yhteystiedot: etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakastiedot: asiakasnumero, tilaushistoria, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu HSH-Urakointi Oy:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Tietojen käyttötarkoitus on HSH-Urakointi Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen ja yhteydenpito, kehittäminen ja analysointi. Tietoja voidaan käyttää myös HSH-Urakointi Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö antaa yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, internetin tai sosiaalisen median kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

HSH-Urakointi Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten viranomaisen lakiin perustuvasta tai asiakkaan omasta pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyssä saatetaan käyttää palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla eivätkä siirretyt tiedot sisällä arkaluonteista tietoa. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla niiden laitteiston fyysisestä ja digitaaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon lainsäädännöstä, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa sekä vaatia korjaamaan tai poistamaan rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).